FEES

SMILES FOR PHILIPPINES

Smiles Remit for Philippines
( Only available for Philippines)

Remittance Amount Smiles Fee to Philippines Loyalty Points
¥10,000 and below *¥600 → ¥400 50Pt
¥10,001 - ¥20,000 ¥850 75Pt
¥20,001 - ¥30,000 ¥950 100Pt
¥30,001 - ¥40,000 ¥1,300 125Pt
¥40,001 - ¥50,000 ¥1,450 150Pt
¥50,001 - ¥100,000 ¥1,500 200Pt
¥100,001 - ¥200,000 ¥1,800 300Pt
¥200,001 - ¥300,000 ¥1,950 350Pt
¥300,001 - ¥1,000,000 ¥2,500 400Pt
PAG-IBIG Membership ¥200 10Pt
Contributions Payment

Xpress Money for Philippines

Remittance Amount Xpress Money Fee to Philippines
¥1 - ¥10,000 ¥450
¥10,001 - ¥30,000 ¥850
¥30,001 - ¥50,000 ¥1,450
¥50,001 - ¥100,000 ¥1,500
¥100,001 - ¥250,000 ¥1,750
¥250,001 - ¥500,000 ¥1,800
¥500,001 - ¥1,000,000 ¥2,000

SMILES FOR INDONESIA

Smiles Direct
( Hanya tersedia untuk Indonesia )

Credit to bank account...Kredit ke Rekening Bank

Payment Mode Remittance Amount Fee Loyalty Points Smiles Classic & Premium
Cash pickup ¥10,000 and below ¥450 10Pt
¥10,001 - ¥30,000 ¥850 50Pt
¥30,001 - ¥50,000 ¥880 50Pt
¥50,001 - ¥100,000 ¥1,200 150Pt
¥100,001 - *¥200,000 ¥1,480 200Pt

Mohon diperhatikan bahwa jika anda ingin mengirimkan uang lebih dari 100,000 yen, Anda perlu meningkatkan status keanggotaan dari anggota klasik ke anggota premium
*Karena batas jumlah sebenarnya adalah 25 juta IDR, maka batas jumlah dalam JPY berubah berdasarkan nilai tukar yang digunakan

Biaya pengiriman dapat dikurangi dengan Poin Loyalitas

Remittance Amount Loyalty Points Smiles Classic & Premium
¥10,000 and below ¥440
¥10,001 - ¥30,000 ¥800
¥30,001 - ¥50,000 ¥830
¥50,001 - ¥100,000 ¥1,050
¥100,001 - ¥200,000 ¥1,280

SMILES FOR VIETNAM

Dịch vụ chuyển tiền Smiles - Việt Nam
(Thông tin này chỉ dành cho Khách hàng Việt Nam)

Cách thức nhận tiền Số tiền Phí Điểm thưởng
Cash pickup Credit to bank account ¥10,000 and below ¥380 10Pt
¥10,001 - ¥50,000 ¥450 20Pt
¥50,001 - ¥100,000 ¥760 50Pt
¥100,001 - ¥300,000 ¥980 100Pt
¥300,001 - ¥1,000,000 ¥1,700 150Pt

Điểm thưởng cho khách hàng thân thiết

Số tiền Phí sau khi trừ điểm thưởng
¥10,000 and below ¥370
¥10,001 - ¥50,000 ¥430
¥50,001 - ¥100,000 ¥710
¥100,001 - ¥300,000 ¥880
¥300,001 - ¥1,000,000 ¥1,550

FEES

RIA

RIA Remit

Cash pickup...Cash pickup  Credit to bank account...Credit to bank account

Country Payment Mode Remittance Amount Fee

BANGLADESH
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980

CHINA
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 50,000 ¥1,480
¥50,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980

INDIA
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980
Credit to bank account ¥1,000 - 1,000,000 ¥1,500

INDONESIA
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980

KOREA
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 50,000 ¥1,480
¥50,001 - 1,000,000 ¥1,980

MALAYSIA
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980

MYANMAR
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980

NEPAL
Cash pickup Credit to bank account ¥1,000 - 100,000 ¥500
¥100,001 - 1,000,000 ¥880

PAKISTAN
Cash pickup Credit to bank account ¥1,000〜equiv US$200 ¥1,000
Over the equiv US$200.00 Free

PHILIPPINES
Cash pickup ¥1,000 - 10,000 ¥480
¥10,001 - 20,000 ¥720
¥20,001 - 30,000 ¥800
¥30,001 - 50,000 ¥1,000
¥50,001 - 200,000 ¥1,400
¥200,001 - 1,000,000 ¥1,960

SRILANKA
Cash pickup ¥1,000 - 15,000 ¥880
¥15,001 - 100,000 ¥1,480
¥100,001 - 250,000 ¥2,480
¥250,001 - 500,000 ¥4,480
¥500,001 - 1,000,000 ¥5,980

THAILAND
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980
Credit to bank account ¥1,000 - 1,000,000 ¥550

VIETNAM
Cash pickup ¥1,000 - 10,000 ¥480
¥10,001 - 20,000 ¥720
¥20,001 - 30,000 ¥800
¥30,001 - 50,000 ¥1,000
¥50,001 - 200,000 ¥1,400
¥200,001 - 1,000,000 ¥1,500
Credit to bank account ¥1,000 - 30,000 ¥1,000
¥30,001 - 50,000 ¥1,000
¥50,001 - 100,000 ¥1,000

BRAZIL
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980
Credit to bank account ¥1,000 - 30,000 ¥550
¥30,001 - 50,000 ¥1,070
¥50,001 - 250,000 ¥1,300
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,800

FRANCE
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980
Credit to bank account ¥1,000 - 1,000,000 ¥2,000

PERU
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980
Credit to bank account ¥1,000 - 30,000 ¥1,300
¥30,001 - 50,000 ¥1,300
¥50,001 - 100,000 ¥1,800
¥100,001 - 200,000 ¥2,300
¥200,001 - 1,000,000 ¥2,800

UNITED KINGDOM
Cash pickup Credit to bank account ¥1,000 - 100,000 ¥1,500
¥100,001 - 200,000 ¥2,000
¥200,001 - 1,000,000 ¥2,500

USA
Cash pickup ¥1,000 - 30,000 ¥880
¥30,001 - 250,000 ¥1,480
¥250,001 - 1,000,000 ¥1,980
Credit to bank account ¥1,000 - 1,000,000 ¥2,000
Rest of the World Cash pickup ¥1,000 - 50,000 ¥1,300
¥50,001 - 100,000 ¥1,300
¥100,001 - 250,000 ¥3,000
¥250,001 - 500,000 ¥4,000
¥500,001 - 1,000,000 ¥6,000

SMILES FOR PHILIPPINES

*Validity period of earned loyalty and shokai points is 90 days

Smiles Register

*ID Registration Points *First Remit Points
50 100

*One time

Smiles Remit

Loyalty points are earned from personal transactions
Earned loyalty points can be applied to pay for remittance fees

Remittance Amount Points
Classic & Premium member
¥10,000 and below 50
¥10,001 - ¥20,000 75
¥20,001 - ¥30,000 100
¥30,001 - ¥40,000 125
¥40,001 - ¥50,000 150
¥50,001 - ¥100,000 200
¥100,001 - ¥200,000 300
¥200,001 - ¥300,000 350
¥300,001 - ¥1,000,000 400

Smiles Shokai

Membership *First Remittance by Invited Friend
Classic and Premium member 500
*One time

SMILES FOR INDONESIA

*Masa berlaku poin loyalitas dan Poin Shokai adalah 90 hari

Smiles Register

Daftar dan peroleh 50 poin untuk keanggotaan Klasik dan Premium.

Membership *ID Registration Points *First Remit Points
Classic and Premium member 50 -

*One time

Smiles Remit

Poin Loyalitas diperoleh dari transaksi pribadi.
Perolehan poin loyalitas dapat digunakan untuk membayar biaya pengiriman uang.

Remittance Amount Points for Classic & Premium
¥10,000 and below 10pt
¥10,001 - ¥30,000 50pt
¥30,001 - ¥50,000 50pt
¥50,001 - ¥100,000 150pt
¥100,001 - ¥200,000 200pt

Smiles Shokai

Membership *ID Registration Points *First Remit Points **Remittance Points
Classic and Premium member - 100 -
*One time

SMILES FOR VIETNAM

*Điểm thưởng chỉ có giá trị trong 90 ngày

Smiles Register

Membership *ID Registration Points *First Remit Points
Classic and Premium member 50 **300

*One time
**~7/31

Smiles Remit

Điểm thưởng từ giao dịch cá nhân
Điểm thưởng có thể dùng để thanh toán phí chuyển

Remittance Amount Points for Classic & Premium
¥10,000 and below 10
¥10,001 - ¥50,000 20
¥50,001 - ¥100,000 50
¥100,001 - ¥300,000 100
¥300,001 - ¥1,000,000 150

Smiles Shokai

Membership *ID Registration Points *First Remit Points **Remittance Points
Classic and Premium member - 100 -
*One time

SMILES POINTS SYSTEM

RIA

RIA Register and Remit

Membership *ID Registration Points *First Remit Points **Remittance Points
Classic and Premium member 50 - 10
*One time
**Recurring

RIA Shokai

Membership *First Remittance by Invited Friend
Classic and Premium member 50
*One time

How to get Shokai Points

Step 1 / Bước 1
Register as a Smiles Classic or Premium member and you will be issued an “Invitation Code” for Shokai a Friend Campaign.
Mỗi thành viên Smiles đều có Mã Mời của riêng mình. Bạn có thể gửi Mã Mời của mình cho bạn bè, để mời bạn bè sử dụng Smiles.

Step 2 / Bước 2
You can invite your friends to be a member of Smiles via [ Menu ] - [ Connections ] - [ New connection ] -[ Invite member ].
Để gửi Mã mời cho bạn bè, bạn vào ứng dụng chọn [Menu] > [Bạn bè] > [Mời thành viên mới]. Tại đây bạn có thể chọn Tin nhắn, Facebook, Line hoặc Email để gửi Mã Mời đến bạn bè.

Step 3 / Bước 3
If your friend do his/her first remittance transaction, then you will receive the First Remit Points.
Bạn bè của bạn sẽ sử dụng Mã Mời của bạn để tiền hành đăng ký dịch vụ chuyển tiền Smiles, khi khách hàng này thực hiện giao dịch đầu tiên bạn sẽ nhận được điểm thưởng.