Thời gian nào có thể làm hoàn thuế
Thời gian ...

Có 1 quyền lợi mà không phải người nước ngoài nào đi làm ở Nhật cũng biết? Khi tiến hành

Thông báo hệ số Nenkin mới
Thông báo ...

Cục Nenkin đã có thông báo chính thức cho hệ số thanh toán mới, các bạn có thể nhận được

dịch tiếng Nhật
Dịch tiế...

Dịch tiếng Nhật các mẫu giấy tờ tùy thân quan trọng từ tiếng Việt để làm thủ tục hoàn thuế,