fbpx

Tất cả chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân ở Nhật được quy định rất cụ thể và chặt chẽ. Các khoản giảm trừ phụ thuộc hay giảm trừ thu nhập kiếm được luôn rất khó để tính để biết được tổng thu nhập cần đóng thuế. Từ đó, bạn có thể biết được số tiền nhận lại khi làm Điều chỉnh thuế cuối năm.