PHÍ GỬI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP

SMILES REMIT

Phí gửi (手数料)

Số tiền (送金額)Phí (手数料)
Dưới ¥50,000 ¥460
¥50,001 - ¥100,000 ¥760
¥100,001 - ¥300,000 ¥980
Từ ¥300,001 ¥1,760