Thời gian nào có thể làm hoàn thuế
Thời gian ...

Có 1 quyền lợi mà không phải người nước ngoài nào đi làm ở Nhật cũng biết? Khi tiến hành

thuế thu nhập cá nhân
Điều ch...

Thuế thu nhập cá nhân (所得税) là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân.

dịch tiếng Nhật
Dịch tiế...

Dịch tiếng Nhật các mẫu giấy tờ tùy thân quan trọng từ tiếng Việt để làm thủ tục hoàn thuế,