Home » हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि

हेल्प सेन्टर

how-to-guidelines प्रयोग गर्ने तरिकाहरु faq प्रायः सोधिने प्रश्नहरु contact हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि
हेल्प सेन्टर > हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि

हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि

Tori sitting on the cloud wearing his headphones on a laptop, signifying online computing

Chat app या inquiry

Chat app बाट सम्पर्क गर्न या inquiry म्यासेज पठाउन सक्नुहुने छ ।

फोन कल

कार्यालय समय : 10AM - 7PM JST ( सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक )

या

या

म्यासेज

footer_smile_logo
Useful Stats will display here