Home » हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि

हेल्प सेन्टर

how-to-guidelines प्रयोग गर्ने तरिकाहरु faq प्रायः सोधिने प्रश्नहरु contact हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि
हेल्प सेन्टर > हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि

हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि

Tori sitting on the cloud wearing his headphones on a laptop, signifying online computing

Chat app या inquiry

Chat app बाट सम्पर्क गर्न या inquiry म्यासेज पठाउन सक्नुहुने छ ।

फोन कल

कार्यालय समय : 10AM - 7PM JST ( सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक )

या

या

म्यासेज

curve diagram for illustration purpose only

कार्यालयको ठेगाना

Digital wallet tokyo office
मूख्य कार्यालय - टोकियो

Kioicho Park Building, 1F
3-6, Kioichō, Chiyoda-ku, Tokyo
102-0094 JAPAN

Digital wallet nagano office
शाखा कार्यालय - नागानो

3785-3, Fujimi,
Fujimimachi, Nagano
399-0211 JAPAN

footer_smile_logo
Useful Stats will display here