Home » Hướng dẫn » Cách đặt thẻ

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Hướng dẫn > Cách đặt thẻ

Cách đặt thẻ

1
premium-deposit-cardsmiles-remit-card
Thẻ nạp tiền
Xem hướng dẫn
2
premium-remit-cardaeon-bank-card
Thẻ chuyển tiền
Xem hướng dẫn


Cách đặt thẻ nạp tiền

1. Nhấn “Menu” tại Màn hình chính
1. Tap “Menu” on Home
2. Nhấn “Thẻ Smiles”
3. Chọn “Thẻ nạp tiền Smiles Wallet”, chọn Thẻ bạn muốn và nhấn “Đặt thẻ”
3. Choose “Wallet Card” Select your preferred card and then tap “Order”
4. Nhấn “Xác nhận yêu cầu” và chờ nhận thẻCách đặt thẻ Chuyển tiền

1. Nhấn “Menu” tại Màn hình chính
1. Tap “Menu” on Home
2. Nhấn “Thẻ Smiles”
3. Chọn “Thẻ chuyển tiền Smiles Remit”, chọn Thẻ bạn muốn và nhấn “Đặt thẻ”
4. Liên kết thông tin người nhận bằng cách thêm hoặc chọn trong danh sách
4. Link your beneficiary by adding or choosing one 4. Link your beneficiary by adding or choosing one
5. Chọn “Mục đích” và nhấn “OK”
5. Choose a “Purpose” and tap “OK”
6. Xác nhận thông tin, tích vào ô và nhấn “Xác nhận yêu cầu”. Vui lòng chờ nhận thẻ.
6. Confirm the details, check boxes and tap “Order card. Kindly wait until your order arrives.
footer_smile_logo
Useful Stats will display here